Hva er bpa?

BPA - Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse – frihet til å leve livet du ønsker. 

BPA skal hjelpe mennesker med å få dekket grunnleggende behov for omsorg, pleie og praktisk bistand, men også gi de mulighet til å fylle dagene med meningsfylt og sosialt innhold som å delta i samfunnet, fritidstilbud og aktiviteter. Vi anser BPA som et likestillingsverktøy som skal gi alle mulighet til å dekke sine individuelle behov, uansett hva det måtte være. Alle mennesker fortjener å være sjef i eget liv og ta del i samfunnet, det er en menneskerett.  

Dette sier loven om dine rettigheter: 

  • Er du funksjonshemmet, under 67 år og har et vedtak på 32 timer pr. uke kan du kreve å få assistansen i form av BPA. 
  • Har du et vedtak på mellom 25 og 35 timer pr. uke, har du også rett på BPA. For å kunne avvise kravet, må kommunen kunne bevise at BPA blir dyrere enn andre former for assistanse. 
  • Er vedtaket ditt på under 25 timer i uken, kan du likevel få BPA basert på kommunalt skjønn, dersom det hensiktsmessig. 

 BPA er en annen måte å organisere tjenestene fra kommunen på. Det kan være personlig assistanse, avlastning, fritids- og støttekontakt. BPA kan også innebære helsehjelp (hjemmesykepleie) hvis du ønsker det og kommunen finner det forsvarlig. Mange ønsker full frihet og har alle tjenestene organisert som BPA.  

Med BPA kan du selv velge hvem som skal bistå deg, når du trenger bistanden og hvordan den skal gjennomføres. Vi i Solid Assistanse er arbeidsgiver for assistentene dine og hjelper deg med å utføre rollen som arbeidsleder etter behov. 

Det er ingen nedre aldersgrense for retten til å få brukerstyrt personlig assistanse. Barn har også rett til å leve selvstendige og fullverdige liv. Hvis du har foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne eller sykdom, kan du har rett til å få avlastningstiltak organisert som BPA. Vi ser gang på gang at familier med BPA opplever å få mer frihet til å gjøre det de ønsker sammen og foreldrene kan fokusere mer på å kun være foreldre. Vi vet derfor viktigheten av å gi familier en BPA-ordning som ikke bare passer for barnet, men for hele familien. 

Ta kontakt med oss her for å få vite mer om BPA.